کمپرسورهای کولر اتوبوس:

کولر های اتوبوسی دارای کمپرسور های سیلندر پیسونی می‌باشند که نیروی خود را از موتور ماشین تامین می‌کنند.