انتخاب تجهیزات تونل انجماد باید به شکل مهندسی و دقیق صورت گیرد.
طراحی و محاسبات تونل انجماد در مقایسه با سردخانه بسیار متفاوت است.

مواد قبل از ورود باید در پیش سرد کن قرار گیرند و بعد از رسیدن یه دمای متعادل دلخواه وارد تونل انجماد شوند.

مقدار زمان انجماد سریع، ابعاد بسته یا شی مورد انجماد، حجم، وزن و موارد بسیار دیگری در این محاسبات دخیل هستند.

انتخاب نوع و ظرفیت تجهیزات برودتی مانند اواپراتور،کندانسور و کمپرسور باید با دقت فراوان انجام شوند. برای تونل های انجماد اکثرا از اواپراتور های دیواری ایستاده و کمپرسور های دو مرحله استفاده می شود.
از موارد مهم دیگر می‌توان به شیر های اختناق (اکسپنشن-سوزن اکسپنشن) اشاره کرد.
تونل های انجماد در کشتارگاه ها،صنایع غذایی، صنایع نظامی کاربرد بسیاری دارند.