• سردخانه لنج صیادی:

    این مجموعه افتخار دارد که توان طراحی و ساخت انواع سردخانه مناسب برای لنج های صیادی را دارد و با توجه به اهمیت این سردخانه ها و در نظر داشتن مجاورت این سردخانه ها در کنار آب شور و آب و هوای مرطوب و شرایط سخت می تواند سردخانه هایی مطمئن و قابل اعتماد برای صیادان طراحی کند. کندانسورها و اواپراتورهای استفاده شده در این سردخانه دارای پوشش ضدخوردگی می باشد که باعث مقاوم بودن آنها در مقابل شرایط سخت دریایی می باشد.

    ساخت سردخانه لنج صیادی