کمپرسور بوک خوشنام ترین برند در صنعت حمل و نقل خودرو های سنگین است .

کولر اتوبوس تشکیل شده از اچزای اصلی:کندانسور، اواپراتور، کانال کشی داخل و کمپرسور کولر اتوبوس است.

کمپروسور کولر اتوبوس بوک

کمپروسور کولر اتوبوس بوک